Så behandlar vi dina personuppgifter på Föräldrawebben

Personuppgiftsansvarig i Valdemarsviks kommun

Respektive nämnd i Valdemarsviks kommun (org nr 212000-0431) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I Valdemarsviks kommun finns följande nämnder; kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, valnämnden, sociala myndighetsnämnden och överförmyndaren. För Valdemarsviks kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Följande redogörelse gäller hur dina personuppgifter hanteras på Valdemarsviks kommuns digitala plattform för föräldrar: foraldrawebben.valdemarsvik.se.

Syftet med föräldrawebben

Valdemarsviks kommun driver Föräldrawebben, en digital plattform för föräldrar som söker information, råd, stöd och hjälp med allt som har med barn att göra. Föräldrawebben består av två delar, en del för föräldrar till yngre barn, och en del för föräldrar med äldre barn/tonårsbarn. Du som förälder kan chatta med oss genom Föräldrawebben. Genom interaktion med oss kan du som förälder påverka plattformen genom att lämna information och ge oss råd och tips på hur vi ska göra plattformen bättre för dig.

Du är anonym på föräldrawebben

När du interagerar med Valdemarsviks kommun och kontaktar oss har du rätt att vara anonym. Vi kommer inte att tvinga dig att lämna några uppgifter. Alla som arbetar med Föräldrawebben i Valdemarsviks kommun har skrivit under ett sekretessavtal, vilket innebär att endast en begränsad krets med personer har tillgång till uppgifterna. Det betyder att vi enbart delar uppgifterna om vi har skyldighet enligt lag. Du kan alltså vända dig till Föräldrawebbens chattfunktion och få hjälp utan att berätta vem du är.

Om du väljer att inte vara anonym

Du får berätta vem du är om du vill, men om du berättar vem du är innebär det att du också lämnar dina personuppgifter till oss. Därför vill vi berätta vad vi gör med information om dig som kontaktar oss.

En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till en specifik person, till exempel ett namn, ett personnummer, en adress eller ett telefonnummer. De personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig är endast den information som du uppger till oss.

Om du chattar med oss kan du vara helt anonym. Varje chat sparas i ett digitalt arkiv genom ett unikt identifikationsnummer, men det kan inte spåras till dig. Genom chatten är din anonymitet garanterad så länge du själv inte delar uppgifter som kan kopplas samman med en person genom exempelvis de namn, platser eller specifika händelser som du väljer att berätta om.

Chattar sparas enbart i syftet att följa upp statistik kring vilka frågor föräldrar ställer – för att vi ska kunna bli ännu bättre på att ge svar och informera. Informationen sparas enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Om jag väljer att inte vara anonym – vilka konsekvenser kan det få?

Om du väljer att lämna personuppgifter och också berättar något som gör att vi får veta eller blir oroliga för att ett barn far illa kommer vi att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det gör vi för att det barnet ska kunna få det stöd som det har rätt till. Det är vi skyldiga att göra enligt lag.

Det kan också hända att vi tillsammans kommer överens om att du behöver ytterligare stöd från samhället. Då kan vi med ditt samtycke behöva spara dina personuppgifter och lämna ut dem till en annan myndighet för att du eller ditt barn ska få den hjälp du behöver.

Vi följer upp statistik för att hela tiden bli bättre

Vi för viss statistik kring vad föräldrar behöver hjälp med. Vi tar också gärna emot information, råd och tips på hur vi ska göra Valdemarsviks kommun bättre för dig som förälder eller för ditt barn. Det gör vi för att förbättra Föräldrawebben, men också för att skapa särskilda informationsinsatser där vi ser att det finns ett stort behov av mer kunskap.

Statistiken och informationen rör endast kontaktens innehåll, t.ex. ämnet som diskuterats, och sparas helt anonymt. Vi för ingen statistisk kring vem som kontaktat oss eller andra personuppgifter som rör dig som kontaktar oss.

Hur länge sparas uppgifterna?

Du som kontaktar oss genom vår chatt är anonym om du inte själv väljer att lämna personuppgifter till oss. Om du lämnar dina personuppgifter kommer vi inte att registrera den informationen om du inte berättar något som gör att vi blir oroliga för att ett barn far illa.

Om du berättar något som gör att vi blir oroliga för att du far illa och behöver komma i kontakt med stödinsatser från samhället kan vi behöva spara dina personuppgifter och lämna ut dem för att du ska få den hjälp du behöver.

Med vilken rättslig grund behandlar vi personuppgifter?

Din integritet skyddas av dataskyddsförordningen som ställer krav på att kommunen ska ha en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Inom socialförvaltningens verksamheter behandlas personuppgifter främst utifrån myndighetsutövning och rättslig förpliktelse.

Var behandlas dina personuppgifter?

Valdemarsviks kommun kommer endast behandla dina personuppgifter inom Sverige. Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. För att du ska kunna utöva dina rättigheter behöver vi kunna identifiera dig på ett säkert sätt för att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter. Du har alltid rätt att ta del av information om vilka personuppgifter Valdemarsviks kommun behandlar om dig och kan begära att personuppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du har även rätt att invända mot behandlingen om du anser att Valdemarsviks kommun hanterar dina personuppgifter felaktigt.

Om du inte är nöjd med Valdemarsviks kommuns behandling av personuppgifter får du gärna höra av dig till oss, du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Begäran – hur gör man?

För att åberopa någon av dina rättigheter skickas detta till adress nedan alternativt via epost till adressen dataskydd@valdemarsvik.se. Ange vilken personuppgiftsansvarig begäran avser samt vad begäran avser. Kommunens olika personuppgiftsansvariga finns under rubriken Personuppgiftsansvarig på kommunens hemsida. Om något mer än namn, personnummer, adress, postadress samt telefonnummer krävs framkommer det i aktuell underrubrik.

Valdemarsviks kommun
Dataskyddsombud/Personuppgiftsansvarig
Storgatan 37
615 80 Valdemarsvik